0049 - (0)2962 2350 info@hauserlen.com

Privacyverklaring

Hotel Haus Erlen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

De heer en mevrouw Van der Wees (eigenaren) zijn de Functionarissen Gegevensbescherming van Hotel Haus Erlen.
Zij zijn te bereiken via:
Adres: Im Erlen 10, 59939 Olsberg-Assinghausen
Telefoon: +49 2962 2350
e-mail: info@hauserlen.com
website: www.hauserlen.com 

Persoonsgegevens

Hotel Haus Erlen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Hotel Haus Erlen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • ras (alleen indien per pasfoto verstrekt door de gast)
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar (indien door of namens ouders/verzorgers aangegeven)
 • Burgerservicenummer (BSN) (indien door de gast zelf middels paspoort of ID kaart) verstrekt.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker van onze website ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via e-mail: info@hauserlen.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Doelen

Hotel Haus Erlen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling(en).
 • U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Hotel Haus Erlen neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hotel Haus Erlen) tussen zit.

Hotel Haus Erlen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Windows 10 voor algehele administratie en documentatiedoeleinden.
 • Wifi voor internettoegang.
 • Voor boekingen maken wij ook gebruik van externe websites.

Bewaartermijn

Hotel Haus Erlen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Welke gegevens Bewaartermijn Reden
Personalia 10 jaar – Finanzamt
– Belastingdienst
– auteursrechtelijke procedures
Adres 10 jaar – Finanzamt
– Belastingdienst
– auteursrechtelijke procedures

Delen van persoonsgegevens met derden

Hotel Haus Erlen deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die in opdracht van Hotel Haus Erlen uw gegevens verwerken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hotel Haus Erlen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt Hotel Haus Erlen uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Welke gegevens Aan wie Reden
Personalia
Adressen
Bank- en betaalgegevens
Steuerberater
(boekhouder)
Belastingaangifte

Cookies

Hotel Haus Erlen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hotel Haus Erlen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hauserlen.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone), de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Hotel Haus Erlen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via: Datenschutz-Grundverordnung.

Beveiligen van persoonsgegevens

Hotel Haus Erlen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@hauserlen.com.